Elektroniskās reģistrācijas sistēmas nolikums

27.11.2018 00:30
Izdrukāt:

 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022.gadam

Pielikums Nr.5

Retranslācijas atļauju izsniegšanas un darbības īstenošanas kārtība

 

Izdota, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pantu

 

I.            Retranslācijas atļaujas izsniegšana 

 

1.      Programmu retranslācijai publiskajos elektroniskajos sakaru tīklos nepieciešams saņemt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk arī – Padome) izsniegtu retranslācijas atļauju.

2.      Retranslācijas atļaujas saņemšanai Padomē iesniedz:

2.1.        iesniegumu brīvā formā valsts valodā, norādot komersanta nosaukumu; juridisko un faktisko adresi; kontaktinformāciju ar komersantu (tālruņa numuru, e-pastu, kontaktpersonu); reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā; PVN maksātāja numuru (ja tāds ir piešķirts) vai norāda iemeslu, ja šāda numura nav; programmu izplatīšanas vietu; paredzamo abonentu skaitu; vispārējās atļaujas reģistrācijas numuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā;

2.2.        apliecinājumu par patieso labuma guvēju;

2.3.        dokumentu, par valsts nodevas samaksu;

2.4.        dokumenti noformējami saskaņā ar šīs Kārtības 9.punktā noteikto.

3.      Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, Padome pieņem lēmumu par retranslācijas atļaujas izsniegšanu, ievērojot šīs Kārtības 7. un 8.punktā noteikto.

4.      Izsniegtā retranslācijas atļauja dod tiesības uzsākt audio un audiovizuālo programmu retranslāciju.

4.1.        Retranslācija veicama, ievērojot Autortiesību likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus.

4.2.        Retranslācijas atļauja nav nepieciešama tādu elektronisko plašsaziņas līdzekļu (turpmāk arī – EPL) televīzijas programmu retranslācijai, kas noteiktas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.panta 6. un 6.1 daļā.

5.      Informācija par izsniegto retranslācijas atļauju tiek ievietota Padomes mājas lapā www.neplpadome.lv.

 

II.         Programmas iekļaušana Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā

 

6.      Ja programmas īpašnieks, programmas īpašnieka pārstāvis vai EPL vēlas iekļaut programmu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā (turpmāk arī – Programmu saraksts), tad programmas īpašnieks, programmas īpašnieka pārstāvis vai EPL iesniedz Padomē:

6.1.        aizpildītu veidlapu (pievienota šīs kārtības pielikumā) par programmas iekļaušanu Programmu sarakstā;

6.2.        programmas apraides atļaujas kopiju (ja programmas jurisdikcijas valsts neparedz izsniegt apraides atļauju, tad jāiesniedz programmas jurisdikcijas valsts kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par programmas raidīšanas tiesiskumu);

6.3.        ja dokumentus Padomē iesniedz programmas īpašnieka pārstāvis vai EPL, tad jāiesniedz arī dokumenti vai to izraksti, kas apliecina programmas īpašnieka pārstāvja vai EPL tiesības izplatīt programmu Latvijas Republikā.

7.      Pēc dokumentu saņemšanas Padome tos izskata Padomes sēdē un par pieņemto lēmumu informē programmas īpašnieku vai programmas īpašnieka pārstāvi, vai EPL.

8.      Gadījumā, ja, izskatot šīs Kārtības 2. un 6.punktā norādītos dokumentus, ir nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, Padome var pagarināt administratīvā akta izdošanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma nosacījumiem, par to informējot programmas īpašnieku vai programmas īpašnieka pārstāvi, vai EPL.

9.      Šīs Kārtības 2. un 6.punktā noteiktie dokumenti jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.558). Svešvalodā sagatavotie dokumenti jāiesniedz valsts valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

9.1.        Ja dokuments svešvalodā sagatavots ārpus Latvijas Republikas teritorijas, jāiesniedz svešvalodā sagatavotā dokumenta oriģināls vai notariāli apliecināts dokumenta atvasinājums un šādam dokumentam pievienojams apliecināts tulkojums valsts valodā;

9.2.        Ja dokuments svešvalodā sagatavots Latvijas Republikas teritorijā, šāda dokumenta atvasinājumam nav nepieciešams notariāls apliecinājums, bet tas jāsagatavo saskaņā ar MK noteikumiem Nr.558, kam pievienojams apliecināts tulkojums valsts valodā;

9.3.        Ņemot vērā līgumos ietverto konfidenciālo informāciju, komersants var iesniegt dokumenta izrakstu līguma oriģinālajā valodā, tajā norādot šādu informāciju – līguma slēdzēja puses, līguma termiņš, līguma slēdzēja pušu tiesības, tajā skaitā tiesību nodošana trešajām personām, līguma darbības teritorija, programmas izplatīšanas veids (platforma), apliecinājums, ka programmā ir ievērotas autortiesības un blakustiesības. Šāda dokumenta izraksta tulkojums apliecināms saskaņā ar šīs Kārtības 9.1. un 9.2. punktā noteikto.

 

III.      Elektroniskā reģistrācijas sistēma

 

10.  Padome izveido un uztur elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas, elektronisko reģistrācijas sistēmu (turpmāk – Reģistrācijas sistēma).

11.  Sistēma nodrošina vienlīdzīgus un nediskriminējošus audio un audiovizuālo programmu retranslācijas noteikumus visiem EPL.

12.  Reģistrācijas sistēma sastāv no divām daļām:

12.1.    EPL reģistrs, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas (turpmāk – Reģistrs), kurā tiek ievadīta (norādīta) šāda informācija:

12.1.1.     EPL nosaukums;

12.1.2.     reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, PVN maksātāja numurs;

12.1.3.     EPL kontaktinformācija (juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersona);

12.1.4.     informācija par pakalpojuma sniegšanas vietu/-ām;

12.1.5.     retranslācijas atļaujas numurs;

12.1.6.     aptuvenais abonentu skaits;

12.1.7.     konkrētā EPL retranslējamo programmu saraksts;

12.1.8.     katras retranslējamās programmas pārstāvis vai īpašnieks, ar kuru ir noslēgts līgums par tiesībām retranslēt programmu (elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izvēlas no piedāvātās izvēlnes);

12.1.9.     noslēgtā līguma termiņš starp EPL un retranslējamās programmas pārstāvi vai īpašnieku, par tiesībām retranslēt programmu;

12.1.10. valoda/-as, kurā/-ās programma ir pieejama;

12.1.11. cita informācija (piemēram, tiek norādīti komersanti, kuru elektronisko sakaru tīkli tiek izmantoti retranslācijas pakalpojuma sniegšanai).

12.2.    Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts, kurā tiek ievadīta šāda informācija:

12.2.1.     audio vai audiovizuālās programmas nosaukums (programmas nosaukums norādāms latīņu burtiem. Gadījumā, ja oriģinālais nosaukums nav veidots no latīņu burtiem, tad Programmu sarakstā tiek iekļauts arī nosaukums oriģinālvalodā) un aktuālais programmas logotips;

12.2.2.     apraides atļaujas izsniedzējs un izsniegšanas valsts;

12.2.3.     programmas īpašnieks;

12.2.4.     audio vai audiovizuālās programmas tematiskā ievirze;

12.2.5.     audio vai audiovizuālās programmas valoda/-as;

12.2.6.     programmas aktuālais logotips.

 

IV.      Informācijas ievietošana un izmaiņu veikšana elektroniskajā reģistrācijas sistēmā

 

13.  Šīs kārtības 12.1.1., 12.1.2., 12.1.4., 12.1.5., 12.2.1., 12.2.2., 12.2.3., 12.2.4., 12.2.5. un 12.2.6.punktā norādīto informāciju Reģistrācijas sistēmā ievieto un attiecīgi, pēc EPL, kurš retranslē audio vai audiovizuālās programmas, lūguma, veic Padome.

14.  Šīs kārtības 12.1.3., 12.1.6., 12.1.7., 12.1.8., 12.1.9., 12.1.10, 12.1.11.punktā norādīto informāciju Reģistrācijas sistēmā ievieto un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas EPL.

15.  Izsniedzot retranslācijas atļauju, Padome piešķir EPL paroli piekļuvei Reģistrācijas sistēmas sadaļai – Reģistrs.

16.  Paroli piešķir katram EPL individuālai lietošanai. Parole nodrošina piekļuvi informācijai par konkrēto EPL.

17.  Saņemot paroli, EPL to nomaina, izveidojot sarežģītu burtu un/vai ciparu kombināciju. EPL ir pienākums nodrošināt lietotāja noteiktās paroles saglabāšanu un slepenību. Ja lietotāja parole ir kļuvusi zināma trešajai personai, EPL nekavējoties jāpieslēdzas Reģistrācijas sistēmai un jānomaina parole.

18.  Pēc paroles nomainīšanas, elektroniskais plašsaziņas līdzeklis sadaļā Reģistrs ievieto šīs kārtības 12.1.3., 12.1.6., 12.1.7., 12.1.8., 12.1.9., 12.1.10., 12.1.11 punktā norādīto informāciju.

19.  Iesniegtā informācija dod tiesības retranslēt tikai tās programmas, kas ir atzīmētas Programmu sarakstā.

20.  Ja EPL vēlas izdarīt grozījumus Programmu sarakstā:

20.1.    pievienojot jaunas programmas no esošā Programmu saraksta;

20.2.    izslēdzot programmas no esošā Programmu saraksta;

20.3.    izdarot izmaiņas attiecībā uz retranslējamās programmas īpašnieka pārstāvi;

20.4.    izdarot izmaiņas attiecībā uz programmas valodu;

20.5.    mainot EPL nosaukumu, adresi, tālruņa numuru vai e-pastu,

ne vēlāk kā septiņu dienu laikā, izmantojot tam piešķirto lietotāja paroli, EPL izdara izmaiņas sadaļā Reģistrs. Informācija par EPL veiktajām izmaiņām Reģistrācijas sistēmā tiek saņemta vienu reizi dienā uz Padomes e-pasta adresi: registrs@neplpadome.lv. Iesniegtās izmaiņas stājas spēkā ar nākamo dienu pēc tās iesniegšanas Reģistrācijas sistēmā.

21.  Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā līdz konkrētā gada 31.decembrim Reģistrācijas sistēmā pārskata un nepieciešamības gadījumā aktualizē šīs Kārtības 12.1. un 12.2.punktā noteikto informāciju, to ievadot Reģistrācijas sistēmā vai par izmaiņām informējot Padomi.

 

V.         Noslēguma noteikumi

 

22.  EPL atbild par Padomei sniegtās informācijas patiesumu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta septītajā daļā noteikto. Padome, veicot EPL monitoringu vai citas nepieciešamās darbības to uzraudzības nolūkā, vadās pēc EPL iesniegtās informācijas Reģistrācijas sistēmā.

23.  EPL ir pienākums paziņot Padomei par problēmām, kas radušās Reģistrācijas sistēmā tās izmantošanas gaitā, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi – neplp@neplp.lv vai zvanot pa tālruņa numuru – 67221848.

24.  Sākot ar 2017.gada 1.janvāri Padome uzskata par aktuālu un vadās pēc EPL iesniegtās informācijas Reģistrācijas sistēmā.

 

Veidlapa programmas iekļaušanai Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā

Retranslācijas atļauju izsniegšanas un darbības īstenošanas kārtība [.pdf]